slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery

การอบรมผู้ประเมินตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560

*** เรียนผู้เข้าร่วมอบรมกรุณาเตรียมเอกสารในการอบรมดังนี้

1. Desktop Assessment (appendix B)

2. SAR

3. Guide to AUN-QA Version 3.0


รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (ภาคภาษาไทย)ใช้สำหรับส่วนงานวิชาการในการคัดเลือกผู้ประเมินระดับหลักสูตร

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการประเมินปีการศึกษา 2558

คู่มือ

เอกสารอบรม

 


เกณฑ์
  • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ PDF
  • เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2557-2558 PDF
หมายเหตุ : ทางส่วนประกันฯ ดำเนินการกรอกข้อมูลเบื้องต้นทุกหลักสูตร และดำเนินการจัดส่งไปที่ส่วนงานวิชาการในรูปแบบเอกสาร MS Word ตัวอย่าง
  • แบบการรายงานผลประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับปริญญาตรี PDF
คำอธิบายตัวอย่างแบบรายงาน      ตัวอักษรสีดำ   : ส่วนประกันฯ กรอกข้อมูลให้เบื้องต้น ส่วนงานวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง      ตัวอักษรสีแดง : ส่วนงานวิชาการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม