slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery

รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (ภาคภาษาไทย)ใช้สำหรับส่วนงานวิชาการในการคัดเลือกผู้ประเมินระดับหลักสูตร

รายชื่อผู้ประเมิน CUPT QA ระดับคณะ สถาบัน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการประเมินปีการศึกษา 2558

คู่มือ


เอกสารอบรม

 


เกณฑ์
  • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ PDF
  • เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2557-2558 PDF
หมายเหตุ : ทางส่วนประกันฯ ดำเนินการกรอกข้อมูลเบื้องต้นทุกหลักสูตร และดำเนินการจัดส่งไปที่ส่วนงานวิชาการในรูปแบบเอกสาร MS Word ตัวอย่าง
  • แบบการรายงานผลประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับปริญญาตรี PDF
คำอธิบายตัวอย่างแบบรายงาน      ตัวอักษรสีดำ   : ส่วนประกันฯ กรอกข้อมูลให้เบื้องต้น ส่วนงานวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง      ตัวอักษรสีแดง : ส่วนงานวิชาการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม