slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
เกี่ยวกับเรา
  • ประวัติ
  • โครงสร้างองค์กร
  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  • ผู้บริหาร
  • บุคลากร

ประวัติความเป็นมาของส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา  เดิมใช้ชื่อว่าส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานสภาสถาบัน  สำนักงานอธิการบดี  และส่วนงานอื่น  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ต่อมาได้มีการประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานสภาสถาบัน  สำนักงานอธิการบดี  และส่วนงานอื่น  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การประสานงานและการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ การส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน จัดเตรียมการเพื่อการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน การเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ตั้ง
          ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งอยู่ชั้น ๔  ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ – ๓๒๙๘๑๓๘ เว็บไซด์ https://www.itrector.kmitl.ac.th/qakm/

:: ปรัชญา ::

ประกันคุณภาพการศึกษาคือความเชื่อมั่นของระบบการศึกษาและองค์ความรู้เป็นรากฐานของการศึกษา

:: วิสัยทัศน์ ::

ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้สร้างความเชื่อมั่นในการศึกษา

และบริหารองค์ความรู้ในองค์กรของสถาบันสู่ความเป็นเลิศ

   ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

   ควบคุมดูแลการบริหารงานส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

   เบอร์ติดต่อ 8139

    

  

นางสุมาลี เพ็ชรกูล

ตำแน่ง นักวิชาการศึกษา

เบอร์ติดต่อ 3298

E-mail : sumalee.pe@kmitl.ac.th

   นางสาวรัตนา คงบุญ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   เบอร์ติดต่อ 3295

   E-mail : kkrattan@kmitl.ac.th

  

   นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรรัก

   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

   เบอร์ติดต่อ 3297

   E-mail : khkanokr@kmitl.ac.th

  

   นางสาวชุติมา อนุวงศ์นวรัตน์

   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

   เบอร์ติดต่อ 3298

   E-mail : kachutim@kmitl.ac.th

  

   นางเพ็ญศรี ผลพินิจ

   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

   เบอร์ติดต่อ 3296

   E-mail : kpphensr@kmitl.ac.th

   นางสาวคมคาย ทองปลิว

   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

   เบอร์ติดต่อ 3297

   E-mail : ktkhomkh@kmtil.ac.th

   นางสาวชณัฐตา พุกทอง

   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

   เบอร์ติดต่อ 3296

   E-mail : kpchanat@kmitl.ac.th