slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
กิจกรรม
  • ประกันคุณภาพการศึกษา

การเสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 18-19 มีนาคม 2558

ภาพกิจกรรม

อบรมแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 11 มีนาคม 2558

ภาพกิจกรรม

ดูงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ TQA ของสำนักงานอธิการบดี ณ บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด จังหวัดสระบุรี วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ภาพกิจกรรม

อบรม เรื่อง แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ภาพกิจกรรม

อบรม เรื่อง โครงการเสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558

ภาพกิจกรรม