อบรม เรื่อง โครงการเสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)