slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
 • เอกสารประกันภายใน (สกอ.)
 • ข้อมูลพื้นฐาน CDS
 • ข้อมูล EdpEX

 

 • ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 Download
 • ข้อมูล สมศ.11 สรุปความพึงพอใจ ของบุคลากร เรื่อง การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (เกณฑ์ข้อ 5) PDF
 • ข้อมูล สมศ.16.1 สรุปความพึงพอใจ ของบุคลากร เรื่อง การบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ PDF
 • ข้อมูล ตัวบ่งชี้สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี PDF

 

 • เอกสารอ้างอิง 2.5 องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์ข้อที่ 2 Download
 • ข้อมูล สกอ.2.4 สรุปความพึงพอใจ ของบุคลากร เรื่องความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ (เกณฑ์ข้อ 3 ) PDF
 • ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1 : ระดับคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสถาบัน (ประจำปีการศึกษา 2556) Download
Content 3