slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
TQA
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (TQA) ของสำนักงานอธิการบดี PDF
  • เอกสารของวิทยากรTQA Chinda KMITL PDF
  • เอกสารวิทยากรTQA case study PDF
  • คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557-2558 PDF

 

  • TQA หมวด 1- 7 PDF
  • TQA โครงร่างองค์กร PDF
  • สรุปย่อเนื้อหาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ปี 2555-2556 PDF
  • สรุป การอบรม หลักสูตร TQA Criteria PDF