slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
 • ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
 • EdPEx
 • กิจกรรม 5 ส
 • การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2557 รอบ 2 PDF
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556 PDF

 

 • แบบฟอร์มกำหนดการตรวจคณะ Word
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2555 PDF
 • ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 Download
 • ลิ้งเข้าระบบ CHE QA Online→ Link
 • นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง PDF
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2555 PDF
 • รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดโดย (สกอ.) Link
 • รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถาบันฯ PDF
 • แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน Word
 • คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสำนักประจำปีการศึกษา 2556 Download
 • ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา Link
 • คู่มือสำนักงานคณบดี Word
 • ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2555 PDF
 • ประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน PDF

 

 • หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)รอบสอง PDF รอบสาม
 • ตารางแบบกรอกข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม Excel
 • แผนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)ปีงบประมาณ 2555 PDF
 • คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม PDF
 • คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับแก้ไข) Download
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม PDF

 

 • เอกสารดาวน์โหลดการสมัคร EdPEx คลิก

 

 • นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส สำนักงานอธิการบดี PDF